Compartimentul de Urbanism

Compartimentul Cadastru, este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Mihai Eminescu cu următoarele atribuţiuni specifice
• efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a terenurilor;
• întocmeşte procesele verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor 18/ 1991, 1/2000, 247/ 2005 şi 15/ 2003;                                           MIHAI EMINESCU
• întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstruite potrivit prevederilor legii 169/ 1997, 1/2000 şi 247/ 2005;
• înaintează documentaţia spre verificare Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botosani pentru întocmirea titlurilor de proprietate;
• constituie şi actualizează evidenţa proprietarilor imobiliari;
• efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
• răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond funciar;
• întocmeşte documentaţia necesară în vederea schimburilor de terenuri dintre primărie şi persoanele fizice;
• prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de situaţie;
• se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei fondului funciar
• răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;
• asigură întreţinerea planurilor cadastrale;
• participă la lucrările comisiei de atribuire a terenurilor potrivit prevederilor legii 15/ 2003.